Domki Góralskie i apartamenty w sercu Podhala
Zarezerwuj telefonicznie +48 721 111 799
Śledź nas na
Ważne informacje

Regulamin & RODO

Warunki rezerwacji domku !!!

Aby domek był zarezerwowany muszą być spełnione następujące warunki:

 • Wysłana wiadomość SMS (e-mail) z datą pobytu oraz Imieniem i Nazwiskiem przez klienta.
 • Otrzymanie wiadomości od nas z wysokością zaliczki oraz nr. domku rezerwowanego przez Państwa.
 • Potwierdzenie rezerwacji przez SMS(mail) z datą pobytu, ceną za dobę za wynajem oraz wysokością przesłanej zaliczki.  

 

Regulamin pobytu w DOMKACH KRUPA

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu . Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (tzn. w momencie otrzymania SMS z potwierdzeniem rezerwacji)) umowę najmu uważa się za zawartą.
 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.05.2018 r. o ochronie danych osobowych RODO.
 3. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Klienta lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Doba zaczyna się o godz.: 15:00 (przyjazd) a kończy o godz.: 10:00 (wyjazd).
 5. Klient zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt w formie gotówkowej nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 6. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w domkach następuje w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.
 7. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 8. Cena usług świadczonych przez Domki Krupa nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają klienci na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, właściciel nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć ).
 9. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela. Brak uwag ze strony klienta co do takich uszkodzeń w ciągu 60 min po otrzymaniu kluczy oznacza, że klient nie ma zastrzeżeń co do całego domku, a wszystkie urządzenia, meble znajdują się w ilości zgodnej i w dobrym stanie.
 10. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domkach w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 11. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w domkach i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 12. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 6:00 właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów bądź Policję właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 13. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w nie wolno w domkach używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 15. Klient nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domkach o konieczności dokonania napraw lub nakładów Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować właściciela obiektu.
 16. Klient zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 17. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem najmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców w domku spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu i Internetu.
 19. Dzieci do lat 18 nie mogą przebywać bez opieki osoby dorosłej same w domku i na terenie obiektu.
 20. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela.
 21. Klient jest odpowiedzialny za użycie kominka zgodnie z BHP i ponosi całkowita odpowiedzialność za wszystkie szkody w wyniku wypadku lub nieszczęśliwego zdarzeni przy eksplantacji kominka (po zapaleniu rozpałki w środku należy zamknąć szczelnie kominek i po rozpaleniu się drewna można dołożyć kolejna partie i szybko zamknąć drzwi kominka, nie pozostawiać podchylonych drzwi kominka i samego rozpalonego kominka, nie zalewać wodą)

 

Polityka prywatności - RODO 

Dotyczy osób kontaktujących się z nami w celach marketingowych 

Szczegółowe informacje o administratorze Pani/ Pana/ Państwa danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych osobowych oraz przysługujących Pani/ Pana/ Państwu prawach, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na kolejnej stronie i stanowi integralną część niniejszej dokumentacji. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z nimi w związku z wyrażeniem zgód.

Dzięki tej zgodzie Pani/ Pan / Państwa dane będą zamieszczone w naszej bazie i będziemy mogli kontaktować się z Panią/ Panem/ Państwem pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, środkami łączności GSM  lub osobiście oraz umożliwi Administratorowi przetwarzanie danych osobowy i ich archiwizacje.

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRZYSZTOFA KRUPA Z SIEDZIBĄ W CICHYM 120, 34-407 CICHE, W CELU MARKETINGOWYM DOTYCZĄCYM TOWARÓW LUB USŁUG KRZYSZTOF KRUPA 

Kolejne zgody umożliwiają nam skontaktowanie się z Panią/ Panem/ Państwem telefonicznie oraz wysyłanie do Pani/ Pana/ Państwa wiadomości handlowych na adres e-mail.

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZESŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODANY PRZEZE MNIE ADRES E-MAIL  LUB NUMERU TELEFONU.

WYRAŻAM ZGODĘ NA UŻYWANIE PRZEZ KRZYSZTOFA KRUPA Z SIEDZIBĄ W CICHYM 120, 34-407 CICHE, TELEKOMUNIKACYJNYCH URZĄDZEŃ (NP. TELEFON, TABLET, KOMPUTER), KTÓRYCH JESTEŚMY UŻYTKOWNIKAMI W CELU PROWADZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

Bez zaznaczenia powyższych zgód NIE będziemy mogli się z Panią/ Panem/ Państwem kontaktować. 

 

SZANOWNY KLIENCIE

Dnia 25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych osobowych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO).

 1. W związku z powyższym pragniemy przedstawić Pani/ Panu/ Państwu informacje dotyczące celu pozyskania danych osobowych, które są przez nas zbierane i przetwarzane na skutek składanych przez Panią/ Pana/ Państwo zamówień, a także danych zbieranych podczas rozmów telefonicznych czy korespondencji e-mail z naszym przedsiębiorstwem, takich jak np.: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane o lokalizacji.
 2. Administratorem Pani/ Pana / Państwa danych jest Krzysztof Krupa z siedzibą w Cichym 120, 34-407 Ciche, adres e-mail: krupa@domki-zakopane.eu,nr tel. +48 721 111 799,
 3. Celem zbierania danych są:
  • Realizacja Pani/ Pana/ Państwa zamówień, a tym również rozpatrywanie reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.
  • Cele marketingowe, w tym wysyłanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych, jak również ewentualnych zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwiasz się przetwarzaniu Pani/ Pana/ Państwa danych w tym celu.  
 4. Udostępnione prze Panią/ Pana/ Państwo dane nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Przysługuje Pani/ Panu/ Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezes Urzędu Ochrony Osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z Administratorem, dane kontaktowe zostały ujęte w punkcie 2.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. W przypadku niepodania, usunięcia lub ograniczenia danych nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie usługi.
 7. Dane udostępnione przez Pani/ Pana/ Państwa nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Udostępnione dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, niezbędnym do prowadzenia działalności handlowej: np. firmy transportowe oraz uprawnionym instytucją Państwowym, gdy zezwalają na to przepisy prawa.
 8. Administrator danych nie przekazuje udostępnionych przez Panią/ Pana/ Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 9. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane do czasu wycofania przez Pani/ Pana/ Państwa niniejszej zgody.
 10. Administrator gwarantuje Pani/ Panu/ Państwu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy jesteśmy uprawnieni do powierzenia lub przekazania danych osobowych innym podmiotom. 
Trwa ładowanie strony...